ZINTEGROWANA PLATFORMA
CYFROWEJ EDUKACJI
EKOLOGICZNEJ
Jesteśmy na:

Zasięg projektu

11:01 | 12 kwietnia 2018

Projekt obejmie swym zasięgiem całą Polskę. Zaplanowane działania będą realizowane w oparciu o dane i bazę dwóch obszarów:

  1. Puszczy Białej - kompleks leśny ciągnący się od Pułtuska po Ostrów Mazowieckaą, część Niziny Mazowieckiej zdominowanej przez drzewostan sosnowy, powierzchnia - ok. 85 000 hektarów, to w większej części Wysoczyzna Wyszkowska, kompleksy leśne zajmują 51.000 ha, z czego 11.000 ha przypada na lasy prywatne, w zachodniej części lasy są mocno poszarpane przez grunty orne i polany, im dalej na wschód, tym bardziej Puszcza staje się zwarta, sieć wodną tworzą dopływy Narwi (Wymakracz, Pulewna i Prut) oraz Bugu (Brok, Grzybówka, Tuchełka, Turka).
  2. Puszczy Białowieskiej - kompleks leśny położony na terenie Polski i Białorusi, odznaczający się dużymi walorami przyrodniczymi i historycznymi, w Puszczy Białowieskiej zachowały się jedne z ostatnich i największych fragmentów lasu pierwotnego nizin europejskich, żyje w niej największa populacja wolnego żubra na świecie, od 2010 r. Puszcza Białowieska należy do spisu ostoi ptaków IBA, oraz znajduje się na liście Światowego Dziedzictwa Unesco.
  3. Dolina Dolnego Bugu - region fizycznogeograficzny Mazowsza, stanowiący część Niziny Środkowomazowieckiej, długi na ok. 60 km, odcinek doliny Bugu ciągnący się od Podlaskiego Przełomu Bugu w okolicach Małkini Górnej na wschodzie, po Kotlinę Warszawską (do Jeziora Zegrzyńskiego).
  4. Ostoja Nadbużańska - obejmuje ok. 260 km odcinka doliny Bugu, od ujścia Krzny, do Jeziora Zegrzyńskiego, większość doliny pokrywają suche, ekstensywnie użytkowane pastwiska, obszary bagienne są usytuowane głównie przy ujściach rzek, koryto Bugu jest w większości nie zmienione przez człowieka, pozostały tu liczne, piaszczyste lub porośnięte wyspy, do ostoi włączony jest kompleks lasów liściastych między miejscowościami Drażniew i Platerów, lasy zajmują niecałe 20% obszaru.
  5. Dolina Liwca - obszar krajobrazu miasta Węgrowa i powiatu węgrowskiego, obejmuje dolinę rzeki Liwiec, od źródeł do ujścia w Bugu, z łąkami i zalewowymi pastwiskami utworzonymi na zmeliorowanych bagnach, jest cenną ostoją ptaków wodno-błotnych, w której występuje, co najmniej 20 gatunków ptaków z załącznika I Dyrektywy Ptasiej oraz 5 gatunków z Polskiej Czerwonej Księgi, są to m.in.: cyraneczka, cyranka, kulik wielki, rybitwa białowąsa, brodziec piskliwy, perkoz rdzawoszyi, rycyk czy ortolan.
  6. Ostoja Nadliwiecka - ponad połowę obszaru stanowią łąki i zarośla, jedną piątą obszary rolnicze, pozostałą część lasy, oraz obszar wodny rzeki Liwiec, krajobraz urozmaicają pojedyncze drzewa i ich grupy, lokalnie w wielu miejscach postępuje wtórne zabagnienie i obserwowana jest dynamiczna regeneracja naturalnej roślinności, istotnym elementem doliny są kompleksy stawów rybnych w Klimontach, Czepielinie, Jarnicach, Golicach i Siedlcach, oraz zalew w Węgrowie.
  7. Dolina Kostrzynia – powierzchnia - 14376,1 ha, obejmuje dolinę rzeki Kostrzyń oraz przyległe lasy łęgowe, typowy dla tej ostoi jest krajobraz antropogeniczny ze stawami hodowlanymi, w ostoi występują niewielkie fragmenty krajobrazu rolniczego z polami uprawnymi i łąkami położonymi w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki, lokalnie dobrze zachowane zostały również płaty torfowisk niskich, występuje tam 20 gatunków ptaków wymienionych w załączniku I Dyrektywy Ptasiej. 3 gatunki zostały zamieszczone na liście zagrożonych ptaków w Polskiej czerwonej księdze zwierząt. Występują tu m.in.: bąk, bielik, orlik krzykliwy, derkacz, rybitwa czarna i zielonka.

„OBSZAR NATURA 2000”

- forma ochrony przyrody wprowadzona do polskiego prawa w 2004 r., funkcjonująca niezależnie od istniejących od dawna parków narodowych, rezerwatów przyrody i innych form.
 

Za obszary „Natura 2000” uznaje się tereny o największym znaczeniu dla zachowania zagrożonych lub bardzo rzadkich gatunków roślin i zwierząt czy charakterystycznych siedlisk przyrodniczych mających znaczenie dla ochrony wartości przyrodniczych Europy. Sposób ochrony w obrębie każdego z tych obszarów jest inny.
 

Sieć łączy dwa odrębne podsystemy obszarów chronionych wyznaczane na podstawie dwóch dyrektyw Unii Europejskiej. Jeden z podsystemów obejmuje obszary ważne dla ochrony dzikich ptaków, drugi tworzą obszary wyznaczane w celu ochrony określonych typów siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk istotnych dla ochrony gatunków roślin i zwierząt innych, niż ptaki.
 

Nazwa „Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000” sugeruje, że obejmuje ona nie tylko obszary najcenniejsze, ale pełną strukturę przyrodniczą, łącznie z terenami stanowiącymi połączenia między tymi najcenniejszymi obszarami. Takie tereny łącznikowe nazywa się korytarzami ekologicznymi, a ostatnio „zieloną infrastrukturą”. Tereny te umożliwiają gatunkom migrację między tymi wydzielonymi obszarami, co jest konieczne by te gatunki mogły przetrwać w dalszej perspektywie.
 

Obowiązek ustanawiania obszarów Natura 2000 spoczywa na wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej i większość z nich w dużym stopniu wywiązała już się z tego zadania. Dziś ponad 26 tys. obszarów Natura 2000 wyznaczonych w 27 krajach członkowskich zajmuje już ok. 17,5%, a proces ich wyznaczania jeszcze się nie zakończył. W przyszłości sieć będzie pokrywała znaczną część Unii Europejskiej – co najmniej 20% powierzchni.
 

„Natura 2000”, to obszary o najcenniejszych walorach przyrodniczych na terytorium Unii Europejskiej, a za razem o najbardziej reprezentatywnej dla naszego kontynentu przyrodzie, pokazuje więc „kapitał przyrodniczy” znacznej części kontynentu europejskiego.

 

Źródło: www.mlodzidlasrodowiska.pl

poleć artykuł
Komentarze użytkowników (0)
Brak komentarzy. Bądź pierwszy - dodaj swój komentarz
Musisz być zalogowany aby dodać swój komentarz

Popularne

Rośliny to ...Wreszcie mamy wiosnę! A jak wiosna to roślinki :-) Dlatego dziś pokazujemy ...
Film nr 9: ...Macie chwilę? Obejrzyjcie nasz kolejny filmik - o dbaniu o środowisko poprzez ...
Parę ...Filmik z poprzedniego wpisu obejrzany? To pora na artykuł :-) Dziś opowiemy ...
Ankieta:
Co sądzisz o nowej stronie Młodzi Dla Środowiska?
Wkładka edukacyjna

KONTAKT Z NAMI

Biuro Projektu
Katolickie Stowarzyszenie
Młodzieży Diecezji Drohiczyńskiej

ul. Kościelna 10
17-312 Drohiczyn
Tel. kom. 536 165 500

Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Drohiczyńskiej.