Działania

 • Terenowe Warsztaty Edukacji Ekologicznej
  Termin realizacji: styczeń 2017 - październik 2018.
  Cel - podniesienie wiedzy ekologicznej wśród rodzin mających dzieci w edukacji domowej w zakresie: racjonalnego gospodarowania energią, gospodarką odpadami, ochroną wód i gospodarką wodną, eksploatacją i ochroną lasów, na przykładzie Puszczy Białej i Puszczy Białowieskiej.
  Miejsce - tereny obszarów chronionych „NATURA 2000” (m.in. Puszcza Białowieska, Puszcza Biała, Dolina Środkowego Bugu, Dolina Górnej Narwi).
  Grupa odbiorców: dzieci ze szkół podstawowych, młodzież szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, studenci i harcerze, członkowie KSM.
  Przewidywana liczba uczestników - 29 warsztatów x minimum 40 uczestników, tj. ok. 1 160 uczestników.
  Osoby prowadzące: doświadczona kadrę trenerów współpracujących z KSM.
 • Terenowe Warsztaty Edukacji Ekologicznej na rzekach.
 • Termin realizacji: maj - wrzesień 2017, maj - wrzesień 2018.
  Cel - podniesienie wiedzy uczestników warsztatów na temat ochrony wód i gospodarki wodnej, eksploatacji i ochrony lasów.
  Miejsce - Dolina Rospudy, Dolina Bugu.
  Grupa odbiorców: młodzież szkół ponadgimnazjalnych, uczestnicy warsztatów i szkoleń, harcerze, przedstawiciele samorządów i przedsiębiorców, nauczyciele i edukatorzy domowi, młodzież z KSM.
  Osoby prowadzące:: doświadczona kadra trenerów współpracujących z KSM.
 • Warsztaty dla rodzin mających dzieci w edukacji domowej.
  Termin realizacji: styczeń 2017 - październik 2018.
  Cel - podniesienie wiedzy wśród rodzin mających dzieci w edukacji domowej w zakresie: racjonalnego gospodarowania energią, gospodarką odpadami, ochroną wód i gospodarką wodną, eksploatacją i ochroną lasów.
  Miejsce: - Puszcza Białowieska, Puszcza Biała, Dolina Środkowego Bugu, Dolina Górnej Narwi.
  Grupa odbiorców: rodziny mające dzieci w edukacji domowej - co najmniej 400 osób.
  Przewidywana liczba akcji: 8 warsztatów x 3 dni.
 • Kurs Trenerów Ekologii i Ochrony Środowiska - dla nauczycieli i liderów środowisk młodzieżowych.
  Termin realizacji : styczeń 2017 - październik 2018.
  Cel - wykreowanie grupy liderów i trenerów ekologii i ochrony środowiska, włączających się w lokalne działania na rzecz edukacji ekologicznej na swoim terenie.
  Grupa odbiorców: młodzież szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, studenci i członkowie KSM, nauczyciele i edukatorzy domowi. Uczestnicy szkoleń będą wolontariuszami podczas Terenowych Warsztatów Edukacji Ekologicznej i Eventów.
  Miejsce realizacji: Brok, Drohiczyn, Sokołów Podlaski.
  Przewidywana liczba uczestników: 4 warsztaty x 3 grupy x 20 uczestników po 3 dni, tj. ok. 60 uczestników.
 • DZIECIĘCE PORADY NA DOROSŁYCH ODPADY – konkurs na wykonanie instrukcji segregowania odpadów.
  Termin realizacji: maj - grudzień 2017.
  Cele konkursu: - podniesienie poziomu świadomości ekologicznej i społecznej u dzieci ze szkół podstawowych i dorosłych, promocja postaw prośrodowiskowych, upowszechnienie wiedzy na temat segregacji odpadów i sposobów zapobiegania powstawaniu odpadów.
  Grupa docelowa: całe klasy ze szkół podstawowych (7 - 12 lat).
  Typy nagród: sprzęt turystyczny, elektroniczny, publikacje edukacyjne. Nagrody będą wręczane podczas eventów zaplanowanych w projekcie
 • ENERGICZNA MASKOTKA – konkurs na projekt maskotki promującej energię odnawialną.
  Termin realizacji: wrzesień 2017 - marzec 2018.
  Cele konkursu: - podniesienie poziomu świadomości ekologicznej z zakresu odnawialnych źródeł energii wśród dzieci ze szkół podstawowych.
  Grupa docelowa: uczniowie szkół podstawowych (7 - 12 lat).
  Typy nagród: sprzęt turystyczny, elektroniczny, publikacje edukacyjne. Nagrody będą wręczane podczas eventów zaplanowanych w projekcie.
 • ENERGIA DRZEMIE W KOMIKSIE – konkurs na komiks o energii odnawialnej.
  Termin realizacji: lipiec 2017 - wrzesień 2018.
  Cele konkursu - podniesienie poziomu świadomości ekologicznej z zakresu odnawialnych źródeł energii.
  Grupa docelowa: uczniowie szkół gimnazjalnych (13 - 15 lat).
  Typy nagród: sprzęt turystyczny, elektroniczny, publikacje edukacyjne. Nagrody będą wręczane podczas eventów zaplanowanych w projekcie.
 • ZATRZYMAJ RZEKĘ W KADRZE – konkurs fotograficzny inspirowany polskimi rzekami.
  Termin realizacji: kwiecień 2017 - czerwiec 2018.
  Cele konkursu - podniesienie poziomu świadomości ekologicznej z zakresu gospodarki wodnej i biologii wód u młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjalnych, promocja postaw prośrodowiskowych, promowanie rozwijania pasji fotografowania przyrody.
  Grupa docelowa: uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych (7 - 15 lat).
  Typy nagród: sprzęt turystyczny, elektroniczny, publikacje edukacyjne. Nagrody będą wręczane podczas eventów zaplanowanych w projekcie.
 • Eventy.
  Termin realizacji: kwiecień 2017 - wrzesień 2018 -
  W ramach projektu odbędzie się 5 akcji promocyjnych w formie eventu. Każda akcja będzie polegała na rozstawieniu w miejscu, gdzie odbywa się lokalna impreza (np. dni miast) specjalnego namiotu (stoiska), z którego prowadzona będzie kampania informacyjno - promocyjna. Oprócz namiotu - dla zwiększenia formy reklamy - będą rozstawiane inne nośniki reklamy, tj. balony reklamowe (w kolorach segregacji), płotki itp. Event będzie miał formę jednodniowej akcji, podczas której wolontariusze (uczestnicy szkoleń i warsztatów) będą prowadzić kampanię edukacyjną wśród lokalnej społeczności.
  Cele eventów - podniesienie wiedzy społeczeństwa w zakresie racjonalnego gospodarowania energią, gospodarki odpadami, ochrony wód i gospodarki wodnej, eksploatacji i ochrony lasów, zmian klimatu.
  Miejsca realizacji: miasta na terenie Polski, z których wolontariusze zgłoszą chęć realizacji imprezy, miasta i miejscowości w sąsiedztwie lub na obszarach „Natura 2000”
 • Ekologiczna Pielgrzymka - Edukacja w Drodze.
  Termin realizacji : lipiec - sierpień 2017, lipiec - sierpień 2018.
  W ramach projektu grupa wolontariuszy (uczestnicy szkoleń i warsztatów), będzie prowadziła kampanię edukacyjną podczas pieszych pielgrzymek. Co roku w okresie letnim wyrusza piesza pielgrzymka na Jasną Górę. Uczestnikami pielgrzymki jest co najmniej 1 000 osób w przedziale wiekowym od 10 do 80 lat. Pielgrzymi przez 15 dni pokonują pieszo trasę liczącą ok. 500 km. Grupa wolontariuszy będzie przez 15 dni prowadziła akcję edukacyjną skierowaną do pielgrzymów, oraz wszystkich odwiedzających pielgrzymkę.
  Cel - podniesienie wiedzy społeczeństwa w zakresie racjonalnego gospodarowania energią, gospodarką odpadami, ochrony wód i gospodarki wodnej, eksploatacją i ochroną lasów.
 • Zintegrowana Platforma Cyfrowej Edukacji Ekologicznej.
  Termin realizacji: 2017 - 2018.
  Zintegrowana Platforma Cyfrowej Edukacji Ekologicznej www.mlodzidlasrodowiska.pl, to połączenie platformy informacyjno - promocyjnej z platform edukacyjną, funkcjonującą w formule e-learning. Celem platformy jest aktywna edukacja i promocja zachowań społecznie i środowiskowo odpowiedzialnych, budowanie społeczeństwa odpowiedzialnego za środowisko i jego zasoby, kształtowanie świadomych postaw związanych z ochroną i racjonalnym wykorzystanie zasobów środowiska. Rolą platformy jest także dystrybucja informacji dotyczących zmian klimatycznych, oraz wpływu codziennych działań na zmiany klimatyczne. Projekt skierowany jest przede wszystkim do osób związanych ze środowiskiem Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży i organizacji z nim powiązanych, uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, do rodziców, nauczycieli i samorządów, ponieważ te podmioty w dużej mierze są odpowiedzialne za edukację przyszłych pokoleń.
  Znaczącym elementem platformy będzie prowadzona w formie webinarium - raz na miesiąc - lekcja, edukująca całą społeczność na niej zalogowaną. Webinaria prowadzić będą współpracujący z KSM nauczyciele i trenerzy posiadający kwalifikacje i doświadczenie w zakresie ekologii i ochrony środowiska.
 • Przyrodniczy biuletyn elektroniczny.
  Termin realizacji: 2017 - 2018.
  Przez cały czas trwania projektu trwać będzie kampania edukacyjna promująca myśl edukacyjną i ideową projektu, w oparciu o tematykę projektową (sieć „Natura 2000”, zrównoważony rozwój, gospodarka odpadami, energia odnawialna, ochrona wód, eksploatacja i ochrona lasów, zmiany klimatyczne). Kampania polega na tworzeniu i wysyłaniu elektronicznego periodyka dystrybuowanego do skrzynek subskrybentów – tzw. Przyrodniczego Biuletynu Elektronicznego, w skład którego wejdą m.in. artykuły o tematyce przyrodniczej, instrukcje i zasady segregowania odpadów, źródła energii odnawialnej i informacje o gospodarowaniu energią, prace konkursowe, wiersze o tematyce przyrodniczej. E-biuletyny dystrybuowane są z określoną częstotliwością do grona stałych odbiorców, co gwarantuje utrzymanie zainteresowania projektem.
  Cel - podniesienie świadomości ekologicznej z zakresu poruszanej tematyki wśród użytkowników portalu www.mlodzidlasrodowiska.pl, uczestników warsztatów i kursów.
 • Edukacja przez promocję - kampania edukacyjno – promocyjna.
  Termin realizacji: styczeń 2017 - grudzień 2018.
  Podczas realizacji projektu zostanie przeprowadzona kampania promocyjna, której celem jest edukacja społeczeństwa, oraz informowanie o działaniach projektu. W ramach kampanii zostaną przeprowadzone działania, które powiązane w logiczną całość przyczynią się do szerokiej promocji projektu i postaw proekologicznych:
  - prasowa edukacja przez promocję,
  - promocyjne banery informacyjne,
  - public relations/NetPR.
 • Zjazd szkoleniowy kadry, ekspertów i wolontariuszy.
  Termin realizacji: styczeń 2017.
  Działanie przewiduje organizację i realizację trzydniowego zjazdu szkoleniowego dla kadry zarządzającej, kadry trenerów i szkoleniowców, ekspertów, członków krajowych struktur KSM, wolontariuszy projektu.
  Celem zjazdu jest przede wszystkim:
  a) zapoznanie z celami i założeniami merytorycznymi projektu, zebranie w jednym czasie miejscu osób pracujących przy projekcie,
  b) zapoznanie z harmonogramem realizacji projektu, oraz ustalenie terminarza działań,
  c) zapoznanie z założeniami i możliwościami działania zintegrowanej cyfrowej platformy edukacyjnej, jako podstawowego narzędzia do gromadzenia i przekazywania wiedzy merytorycznej, dotyczącej edukacji ekologicznej i ochrony środowiska.
 • Konferencja ogólnopolska „Naturalnie …. Polska”.
  Termin realizacji – IV kw. 2018
  Celem konferencji jest zapoznanie jej uczestników z warunkami i możliwościami gospodarowania w dolinach rzecznych na obszarach „Natura 2000”, oraz innych obszarach chronionych. Poruszane będą problemy działalności inwestycyjnej, związane z tymi obszarami.
  Główne tematy konferencji:
  - działalność gospodarcza i inwestycyjna na obszarach „Natura 2000” w świetle prawa unijnego i krajowego,
  - problemy proceduralne uzyskania pozwoleń budowlanych na obszarach chronionych,
  - problemy metodyczne i techniki prognostyczne badań wpływu planowanych przedsięwzięć i planów na przedmioty ochrony,
  - problemy unikania, ograniczania i mitygowania negatywnych oddziaływań planów i inwestycji na obszary „Natura 2000”,
  - kompensacja przyrodnicza: problemy proceduralne, metodyczne, techniczne.
 • Zakup sprzętu, pomocy dydaktycznych, projektowych materiałów promocyjnych.
  Termin realizacji: 1.01.2017 - 31.12.2018
  Działanie przewiduje zakup niezbędnych do realizacji projektowych działań edukacyjnych pomocy dydaktycznych:
  a) STOJAKI NA ODPADY
  b) ZGNIATARKA DO BUTELEK TYPU PET
  c) ZGNIATARKA DO PUSZEK ALUMINIOWYCH
  d) WALIZKA EDUKACYJNA
  e) FILM EDUKACYJNY „Energia ogrody, pola, lasu”
  f) ZESTAW DEMONSTRACYJNY „Energia odnawialna wody-wiatru-Słońca”
  g) ZESTAW DO DEMONSTRACJI ENERGII SŁONECZNEJ Z MODUŁEM MUZYCZNYM
  h) ZEGAR SŁONECZNY
  i) WIATROMIERZ
  j) ZABAWKA SOLARNA „KONIK POLNY”
  k) MINI ZESTAW NA ENERGIĘ SŁONECZNĄ
  l) MIERNIK MOCY ENERGII SŁONECZNEJ
  ł) ZEGAR ZASILANY WODĄ
  m) MIKROSKOP EDUKACYJNY W WALIZCE
  n) ZESTAW PREPARACYJNY (W PIÓRNIKU)
  o) ZESTAW SZKIEŁEK MIKROSKOPOWYCH