O projekcie

 

Młodzi dla środowiska, to nowa inicjatywa, która zrodziła się w Diecezji Drohiczyńskiej, a swym zasięgiem obejmuje całą Polskę.

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Drohiczyńskiej jest inicjatorem i realizatorem projektu z zakresu szeroko pojętej edukacji ekologicznej pod nazwą „Ogólnopolski Program Aktywnej Edukacji. Młodzi dla środowiska”. Jest to przedsięwzięcie współfinansowane ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020.

W ramach projektu przygotowanych zostało szereg inicjatyw, które realizowane będą do końca 2018 r. Planowane działania, to przede wszystkim:

 • Terenowe Warsztaty Edukacji Ekologicznej,
 • Terenowe Warsztaty Edukacji Ekologicznej na rzekach,
 • Warsztaty dla rodzin mających dzieci w edukacji domowej,
 • Kurs Trenerów Ekologii i Ochrony Środowiska dla nauczycieli i liderów środowisk młodzieżowych,
 • Ekologiczna Pielgrzymka – Edukacja w Drodze,
 • Zintegrowana Platforma Cyfrowej Edukacji Ekologicznej (połączenie platformy informacyjno - promocyjnej z platformą edukacyjną (funkcjonującą w formule e-learning)
 • przyrodniczy biuletyn elektroniczny
 • eventy, spotkania informacyjne, szkoleniowe i konferencje.

Dzieci i młodzież z całej Polski będzie brała udział w konkursach, np:

 • Dziecięce Porady na Dorosłych Odpady – konkurs na wykonanie instrukcji segregowania odpadów,
 • Energiczna Maskotka – konkurs na projekt maskotki promującej energię odnawialną,
 • Energia Drzemie w Komiksie – konkurs na komiks o energii odnawialnej,
 • Zatrzymane w Kadrze – konkurs fotograficzny, inspirowany polskimi rzekami, połączony z tematyką ekologiczną.

Zwieńczenie projektu, to ogólnopolska konferencja pod hasłem „Naturalnie... Polska”.

Każde z działań służy realizacji strategicznego celu projektu, którym jest wzmocnienie narzędzi służących ochronie przyrody, poprzez aktywną edukację na rzecz budowania potencjału i integracji grup, oraz środowisk, mających znaczący wpływ na przyrodę. Nasze cele, to również upowszechnienie wiedzy i informacji na temat ochrony przyrody, jak też o obowiązkach i prawach społeczeństwa w tym zakresie. To także aktywizacja uczestników projektu, poprzez angażowanie ich w realizację opisanych powyżej działań.

Projekt obejmuje swym zasięgiem całą Polskę, tj. wszystkie obszary chronione, bez względu na formę i zakres tej ochrony. Poszczególne działania związane z realizacją projektu będą realizowane w oparciu o dane i bazę dwóch najbliższych nam obszarów „Natury 2000”, tj. Puszczy Białej i Puszczy Białowieskiej. Ponadto w zakresie zainteresowania projektu są też następujące obszary chronione: Dolina Dolnego Bugu, Ostoja Nadbużańska, Dolina Liwca, Ostoja Nadliwiecka, Dolina Kostrzynia, leżące na terenie województw: lubelskiego, mazowieckiego i podlaskiego.

Drohiczyńska młodzież swoje działania kieruje do społeczności lokalnych obszarów chronionych, zaś bezpośrednimi uczestnikami projektu będą dzieci i młodzież szkolna w wieku 7 - 19 lat, w tym uczniowie objęci edukacją domową, studenci, edukatorzy domowi, nauczyciele i wykładowcy akademiccy. W projekcie zakłada się również udział osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, właścicieli i pracowników małych i średnich przedsiębiorstw, właścicieli gospodarstw agroturystycznych i zagród ekologicznych, członków innych organizacji pozarządowych i samorządowych, oraz wszystkich tych, którzy zainteresowani są ochroną przyrody, oraz edukacją ekologiczną. Preferowane będą osoby mieszkające na terenie obszarów „Natura 2000”, jak też innych obszarów chronionych, lub w jakiś sposób z nimi powiązane i zgłaszające chęć udziału w projekcie.

Cele szczegółowe:

 • upowszechnienie wiedzy i informacji nt. ochrony przyrody, obowiązkach i prawach obywateli w tym zakresie,
 • sformułowanie jednoznacznego, pozytywnego przekazu, definiującego program „NATURA 2000”, jako program system przyjazny,
 • wszechstronna edukacja ekologiczna i podniesienie poziomu świadomości ekologicznej,
 • przekazanie niezbędnej wiedzy ekologicznej i aktywizacja uczestników projektu, poprzez realizację praktycznych projektów (warsztaty praktyczne, kursy trenerskie, konkursy, zintegrowana cyfrowa platforma edukacyjna),
 • podniesienie świadomości społecznej na temat różnorodności biologicznej,
 • stworzenie forum wymiany poglądów, oraz dobrych praktyk gospodarowania w dolinach rzek objętych siecią „Natura 2000”,
 • propagowanie idei ekologii ducha i katolickiej nauki społecznej na temat ekologii.

Przekonanie o konieczności realizacji projektu wynika z poglądu, że najważniejszym segmentem ekologicznych działań edukacyjnych jest powszechna edukacja i wychowanie w kierunku zrównoważonego rozwoju zarówno dzieci, młodzieży jak i osób dorosłych. Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, jako ogólnopolska organizacja zrzeszająca ponad 29 tysięcy młodych członków, uznaje za jedno ze swoich najistotniejszych zadań przeszkolenie aktywnej młodzieży w dziedzinie szeroko pojętej ekologii i ochrony środowiska.

Chcemy z naszymi działaniami dotrzeć do wszystkich osób, którym bliskie są sprawy naszego środowiska.