Młodzi dla środowiska

"Ogólnopolski program aktywnej edukacji. Młodzi dla środowiska."

Czas realizacji: 27.03.2017 - 31.12.2018

Celem głównym projektu jest wzmocnienie mechanizmów służących ochronie przyrody oraz podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw ekologicznych społeczeństwa. Celami szczegółowymi są:

- upowszechnienie wiedzy i informacji nt. ochrony przyrody oraz obowiązków i praw obywateli w tym zakresie m.in. na obszarach Natura 2000 i innych obszarach chronionych,

- wszechstronna edukacja ekologiczna i podniesienie poziomu świadomości ekologicznej oraz zmotywowanie uczestników projektu do podjęcia aktywnych działań na rzecz zrównoważonego rozwoju,

- podniesienie świadomości społecznej na temat różnorodności biologicznej oraz edukacja w tej dziedzinie,

- przekazanie niezbędnej wiedzy ekologicznej i aktywizacja uczestników projektu w obszarze budowania społeczeństwa obywatelskiego dla ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju,

- kształtowanie zachowań prośrodowiskowych ogółu społeczeństwa w tym dzieci i młodzieży,

- szerzenie idei zrównoważonego rozwoju,

- propagowanie idei ekologii ducha i katolickiej nauki społecznej na temat ekologii.

Grupą docelową projektu jest ogół społeczeństwa. Bezpośrednimi uczestnikami projektu są przede wszystkim dzieci i młodzież szkolna w wieku 7-19 lat, w tym uczniowie objęci edukacją domową, oraz studenci, edukatorzy domowi, nauczyciele i wykładowcy akademiccy.

 

Działania projektu:

1.      1.  Edukacja ekologiczna uczestników projektu:

a)       Terenowe Warsztaty Edukacji Ekologicznej - 29 siedmiodniowych warsztatów x 40 uczestników

b)      Terenowe Warsztaty Edukacji Ekologicznej na rzekach - 8 siedmiodniowych warsztatów x 20 uczestników

c)       Kurs Trenerów Ekologii i Ochrony Środowiska - 3 grupy x 20 uczestników x trzydniowe warsztaty szkoleniowe

d)      Warsztaty dla Rodzin mających Dzieci w Edukacji Domowej - 8 trzydniowych warsztatów x maksymalnie 50 uczestników

e)      Przyrodniczy Biuletyn edukacyjny - elektroniczny periodyk  wysyłany do skrzynek

subskrybentów.

2.     2.  Wkładka do czasopisma temat: Encyklika "Laudato Si" Papieża Franciszka i jej odniesienie do ekologii i ochrony środowiska - 10000 egz. x 4 edycje

3.      3. Konferencja ogólnopolska - 1 dwudniowa konferencja dla 100 uczestników, konferencja podsumowująca projekt oraz odnosząca się do zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska i komunikacji w tym zakresie.

4.      4. Konkursy ekologiczne o zasięgu ogólnopolskim – 4 konkursy o tematyce ekologicznej skierowane do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych

5.     5.  Eventy – 5 eventów w różnych częściach Polski z kampaniami edukacyjno-promocyjnymi

6.      6. Zintegrowana Platforma Cyfrowej Edukacji Ekologicznej – 1 platforma, połączenie platformy informacyjno-promocyjnej z platformą edukacyjną funkcjonującą w formule e-learning. Celem platformy jest aktywna edukacja i promocja zachowań społecznie i środowiskowo odpowiedzialnych, budowanie społeczeństwa odpowiedzialnego za środowisko i jego zasoby, kształtowania odpowiednich i świadomych postaw związanych z ochroną i racjonalnym wykorzystanie zasobów środowiska. Platforma ma też służyć promowaniu zasad zrównoważonego rozwoju i być serwisem pierwszego kontaktu dla młodzieży i rodziców, którzy znajdą w nim przystępnie przygotowane materiały edukacyjne.

Facebook