ZINTEGROWANA PLATFORMA
CYFROWEJ EDUKACJI
EKOLOGICZNEJ
Jesteśmy na:

Działania

12:13 | 30 stycznia 2018

W ramach projektu realizowane są działania z zakresu aktywnej edukacji ekologicznej:

 1. Terenowe warsztaty edukacji ekologicznej – 29 warsztatów 7-dniowych dla min. 40 uczestników każdy warsztat = ok. 1160 uczestników. Uczestnicy warsztatów bezpłatnie korzystają z transportu, zakwaterowania, wyżywienia, 35 godzin warsztatów edukacyjnych, atrakcji dodatkowych typu wyjazdy edukacyjne, spływy kajakowe, wspinaczki w parku linowym. Celem każdego warsztatu jest podniesienie wiedzy uczestników warsztatów w zakresie: racjonalnego gospodarowania energią, gospodarki odpadami, ochrony wód i gospodarki wodnej, a także eksploatacji i ochrony lasów na przykładzie Puszczy Białej i Puszczy Białowieskiej.
 2. Terenowe warsztaty edukacji ekologicznej na rzekach - 8 warsztatów 7-dniowych dla min 20 uczestników = 160 uczestników; warsztaty w formie spływu kajakowego z elementami wykładu - podniesienie wiedzy uczestników warsztatów na temat ochrony wód i gospodarki wodnej, eksploatacji i ochrony lasów. Uczestnicy warsztatów bezpłatnie korzystają z transportu, zakwaterowania, wyżywienia, 28 godzin warsztatów edukacyjnych, kajaków.
 3. Warsztaty dla rodzin mających dzieci w edukacji domowej - rodziny mające dzieci w edukacji domowej. 8 warsztatów 3-dniowych dla min 50 uczestników = 400 osób - Podniesienie wiedzy podczas warsztatów wśród rodzin mających dzieci w edukacji domowej w zakresie tematyki: racjonalnego gospodarowania energią, gospodarki odpadami, ochrony wód i gospodarki wodnej, a także eksploatacji i ochrony lasów. Uczestnicy warsztatów bezpłatnie korzystają z zakwaterowania, wyżywienia, 18 godzin warsztatów edukacyjnych, atrakcji dodatkowych typu wyjazdy edukacyjne, spływy kajakowe, wspinaczki w parku linowym.
 4. Kurs Trenerów Ekologii i Ochrony Środowiska - dla nauczycieli i liderów środowisk młodzieżowych - 4 warsztaty x 3 grupy x  20 uczestników po 3 dni = ok. 60 uczestników; wykreowanie grupy liderów i trenerów ekologii i ochrony środowiska włączających się w lokalne działania na rzecz edukacji ekologicznej na swoim terenie. Uczestnicy warsztatów bezpłatnie korzystają z transportu, zakwaterowania, wyżywienia, 24 godzin warsztatów trenerskich.
 5. Edukacja ekologiczna – wkładka w czasopiśmie o nakładzie co najmniej 10 000 egz. Planuje się cykl 4 artykułów w miesięczniku, który chcemy dostarczyć do wszystkich parafii na terenie Polski. Tematem przewodnim artykułów będzie Encyklika "Laudato si" Papieża Franciszka i jej odniesienie do ekologii i ochrony środowiska. Artykuły chcemy umieszczać we wkładce i poświęcić na nie około 2 stron tej wkładki. Na jednej stronie maksymalnie może znaleźć się treść do 2500 znaków ze spacjami. Planuje się, że do tych artykułów powstaną konspekty zajęć/spotkań/lekcji, które można będzie umieścić w wersji elektronicznej na stronach projektu i wnioskodawcy oraz portalu do wykorzystania przez innych. Pozostałe 2 strony wkładki byłyby przeznaczone na promocję projektu – działania zrealizowane i działania zaplanowane.
 6. Cztery ogólnopolskie konkursy ekologiczne dla dzieci i młodzieży (z nagrodami rzeczowymi) : a) DZIECIĘCE PORADY NA DOROSŁYCH ODPADY – konkurs na wykonanie instrukcji segregowania odpadów; b) ENERGICZNA MASKOTKA – konkurs na projekt maskotki promującej energię odnawialną; c) ENERGIA DRZEMIE W KOMIKSIE – konkurs na komiks o energii odnawialnej; d) ZATRZYMAJ RZEKĘ W KADRZE – konkurs fotograficzny inspirowany polskimi rzekami. Informacje o konkursach są rozsyłane do szkół i placówek oświatowych, diecezji, organizacji młodzieżowych. Podsumowanie konkursów planowane jest podczas konferencji podsumowującej projekt, a prace konkursowe zaprezentowane będą w formie wystawy pokonkursowej.
 7. Eventy – 5 wydarzeń na terenie Polski - odbędzie się 5 akcji promocyjnych w formie eventu. Każda akcja będzie polegała na rozstawieniu w miejscu gdzie odbywa się lokalna impreza (np. dni miast) specjalnego namiotu, z którego prowadzona będzie kampania informacyjno - promocyjna. W trakcie akcji jej odbiorcy będą mogli grać w gry plenerowe i układać plenerowe puzzle, których tematem przewodnim jest ekologia i ochrona środowiska (zakupione w ramach projektów ekologicznych wcześniej realizowanych). Prowadzone będą warsztaty artystyczne z wykorzystaniem surowców wtórnych oraz konkursy wiedzy z zakresu ekologii i ochrony środowiska. Oprócz namiotu dla zwiększenia formy reklamy będą rozstawiane inne nośniki reklamy takie jak flagi, banery itp. Event będzie miał formę jednodniowej akcji, podczas której ekologiczni wolontariusze będą prowadzić kampanię edukacyjną wśród lokalnej społeczności. Z każdego eventu zostanie zrobiony fotoreportaż i umieszczony na stronie projektu wraz z opisem z przeprowadzonej akcji.
 8. Zintegrowana Platforma Cyfrowej Edukacji Ekologicznej - Zintegrowana Platforma Cyfrowej Edukacji Ekologicznej www.mlodzidlasrodowiska.pl to połączenie platformy informacyjno-promocyjnej z platformą edukacyjną funkcjonującą w formule e-learning. Celem platformy jest aktywna edukacja i promocja zachowań społecznie i środowiskowo odpowiedzialnych, budowanie społeczeństwa odpowiedzialnego za środowisko i jego zasoby, kształtowania odpowiednich i świadomych postaw związanych z  ochroną i racjonalnym wykorzystaniem zasobów środowiska takich jak: powietrze, woda, przyroda ożywiona czy kopaliny. Rolą platformy jest także dystrybucja informacji dotyczących zmian klimatycznych oraz wpływu naszych codziennych działań na zmiany klimatyczne. Platforma ma też służyć promowaniu zasad zrównoważonego rozwoju. Platforma Edukacyjna ma być serwisem pierwszego kontaktu dla młodzieży i rodziców, którzy znajdą w nim przystępnie przygotowane materiały i wiele ciekawostek oraz praktycznych porad jak budować odpowiedzialną postawę środowiskową. Portal będzie podzielony tematycznie, a każda strefa wiedzy będzie obejmowała zarówno informacje ogólne i edukacyjne jak i specjalistyczne. Dodatkowo w strefie wiedzy znajdą się kursy, warsztaty, webinaria przeznaczone dla nauczycieli, którzy na ich podstawie będą mogli prowadzić lekcje w szkołach. Znaczącym elementem tej części platformy będzie prowadzona w formie webinarium raz na  miesiąc lekcja, która będzie edukowała całą społeczność na niej zalogowaną. Webinaria prowadzić będą współpracujący z KSM nauczyciele i trenerzy posiadający kwalifikacje i doświadczenie w zakresie ekologii i ochrony środowiska. Platforma podzielona będzie na części: a) Część informacyjno-promocyjna obejmująca następujące zagadnienia: natura i środowisko, gospodarka wodna, geologia, edukacja ekologiczna, przyroda, leśnictwo, łowiectwo, odpady, ochrona powietrza, odnawialne źródła energii; b) Część edukacyjna - aktywna. Dostęp do niej będzie możliwy po zerejestrowaniu. Zawartość tej strefy dostępna będzie w następujących formatach: tekstowym (ppt., word, excel, pdf), graficznym (wykresy, grafiki), video, multimedia, online (możliwość uczestnictwa w czasie rzeczywistym w szkoleniach, kursach, seminariach, warsztatach), offline (archiwalne zapisy rozmów, warsztatów, seminariów, filmów). W każdej części będzie można znaleźć zarówno informacje ogólne jak i specjalistyczne. Będą to materiały zarówno w formie tekstowej jak i multimedialnej. Dodatkowo bieżące komentarze, wywiady i opinie ludzi z branży oraz autorytetów w danej dziedzinie. Materiały będą atrakcyjnie zredagowane zarówno pod względem tekstowym jak i graficznym. Dodatkowo, dzięki rejestracji uczestników, będzie możliwość komunikacji z uczestnikami, a także informowanie ich o bieżących ofertach w zakresie, w którym wskażą zainteresowanie. Jest to na dzień dzisiejszy jedyna platforma w Polsce oferująca ten model edukacji ekologicznej na odległość.
 9. Przyrodniczy biuletyn elektroniczny - przez cały czas trwania projektu trwać będzie kampania edukacyjna, promująca myśl edukacyjną i ideową projektu, w oparciu o tematykę projektową (zrównoważony rozwój, ekologię i ochronę środowiska). Kampania polega na tworzeniu i wysyłaniu elektronicznego periodyka dystrybuowanego do skrzynek subskrybentów – tzw. Przyrodniczego Biuletynu Elektronicznego, w skład którego wejdą m.in. artykuły o tematyce przyrodniczej, biografie przyrodników, instrukcje i zasady segregowania odpadów, źródła energii odnawialnej i informacje o gospodarowaniu energią, prace konkursowe, wiersze o tematyce przyrodniczej. E-biuletyny dystrybuowane będą z określoną częstotliwością do lojalnego grona stałych odbiorców, co gwarantuje utrzymanie zainteresowania projektem. Biuletyn będzie miał min. 12 stron. Projekt zakłada wysyłkę biuletynu raz na 3 miesiące. W całym projekcie zostanie wysłanych min. 8 biuletynów.
 10. Edukacja przez promocję - kampania edukacyjno – promocyjna  - zostanie przeprowadzona kampania promocyjna, której celem jest edukacja społeczeństwa i informacja o działaniach projektu. W ramach kampanii zostaną przeprowadzone poniższe działania które przyczynią się do szerokiej promocji projektu i postaw proekologicznych: I. Prasowa edukacja przez promocję - zostaną opublikowane reklamy prasowe w prasie. Nakład prasy ponad 800 tyś. egz. Celem działania jest edukacja społeczeństwa w zakresie tematyki projektu oraz informacja o podjętych działaniach w ramach projektu. Według mediaplanu  formaty publikacji w prasie będą wielkości od ½ strony do 1 strony w tygodnikach i miesięcznikach ogólnopolskich. II. Promocyjne banery informacyjne - zostaną stworzone banery reklamowe, których zadaniem będzie zachęcenie do udziału w poszczególnych działaniach oraz informacja o podejmowanych działaniach. Celem takiej reklamy jest przekazanie społeczeństwu poprzez media internetowe informacji o realizacji projektu i zachęcenie do udziału w zaplanowanych działaniach. Zgodnie z mediaplanem będą to emisje wewnątrz portali ogólnopolskich. III. Public relations/NetPR - Ze względu na to że projekt skierowany jest głównie do odbiorców młodych część działań informacyjnych i promocyjnych przeniesiona jest do sieci internetowej. Działania te muszą być prowadzone spójnie przez różne kanały komunikacji tak, by przyniosły przewidziany efekt ekologiczny i rzeczowy. W ramach działania będą prowadzone różne działania na portalach społecznościowych takich jak facebook.com (prowadzenie profilu projektu, generowanie treści), mlodzidlasrodowiska.pl, czy youtobe.pl. Oprócz tego w sieci będzie prowadzony stały kontakt z mediami poprzez rozsyłanie komunikatów i informacji prasowych, informowanie o kolejnych etapach, projektu, organizowanie patronatów medialnych i współpraca z patronami oraz wszystkie działania związane z obecnością projektu w mediach.
 11. Zjazd szkoleniowy kadry, ekspertów i wolontariuszy - działanie przewiduje organizację i realizację trzydniowego zjazdu szkoleniowego dla kadry zarządzającej, pracowników merytorycznych, kadry trenerów i szkoleniowców, ekspertów, członków krajowych struktur KSM  i wolontariuszy projektu - w sumie 36 osób. Cel- spójne działania osób zaangażowanych w projekt zarówno od strony organizacyjnej, jak i merytorycznej.
 12. Konferencja ogólnopolska „Naturalnie …. Polska” - dwudniowa konferencja adresowana jest do ogółu społeczeństwa, uczestników projektu, w tym do młodzieży, ekspertów, naukowców, przedstawicieli samorządów i społeczności lokalnych, organizacji ekologicznych oraz przedsiębiorców, inwestorów, decydentów  wszystkich szczebli; ma przekonać o potrzebie ochrony wartości przyrodniczo-kulturowych obszarów chronionych oraz korzyściach ekonomicznych i społecznych płynących z funkcjonowania tych obszarów. W konferencji zaplanowano udział dla 100 osób, które na miejsce organizacji konferencji dojadą na koszt własny, a bezpłatnie skorzystają z noclegów i wyżywienia. Otrzymają też materiały konferencyjne i projektowe. Zaplanowano eksperckie sesje referatowe oraz panele dyskusyjne. Elementem konferencji będzie podsumowanie projektu oraz działań w nim realizowanych. Podczas konferencji zaprezentowane zostaną projektowe prace konkursowe oraz zdjęcia z działań projektowych.
 13. Zakup projektowych materiałów promocyjnych – zakupione zostaną projektowe materiały edukacyjno-promocyjne, dla spójnej wizualizacji projektu zostanie opracowana i wykorzystana identyfikacja wizualna. Wszystkie materiały będą służyły do przeprowadzenia szerokiej kampanii edukacyjnej i promocyjnej. Materiały dystrybuowane będą wśród bezpośrednich uczestników działań projektowych oraz potencjalnych interesariuszy projektu. Będą też nagrodami dodatkowymi w konkursach ekologicznych.

Wszystkie działania są dofinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

poleć artykuł

Popularne

Rośliny to ...Wreszcie mamy wiosnę! A jak wiosna to roślinki :-) Dlatego dziś pokazujemy ...
Film nr 9: ...Macie chwilę? Obejrzyjcie nasz kolejny filmik - o dbaniu o środowisko poprzez ...
Parę ...Filmik z poprzedniego wpisu obejrzany? To pora na artykuł :-) Dziś opowiemy ...
Ankieta:
Co sądzisz o nowej stronie Młodzi Dla Środowiska?
Wkładka edukacyjna

KONTAKT Z NAMI

Biuro Projektu
Katolickie Stowarzyszenie
Młodzieży Diecezji Drohiczyńskiej

ul. Kościelna 10
17-312 Drohiczyn
Tel. kom. 536 165 500

Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Drohiczyńskiej.